Hoe krijgt u op een eenvoudige wijze meer inzicht in de kwaliteit van uw bodem. Door het uitvoeren van een bodemconditiescore (BCS). Op basis van een visuele bodembeoordeling wordt de huidige staat van de bodem inzichtelijk gemaakt en kunnen praktische en kansrijke maatregelen voor verbe-tering worden voorgesteld.

Door intensieve teelten, grondbewerkingen en mechanisatiegraad staat de bodemkwaliteit onder een grote druk (denk aan: verval structuurstabiliteit, verdichting, afname organische stofgehalte). Als deze bodemeigenschappen degenereren, zal dit niet alleen tot opbrengstderving leiden voor de agrariërs, maar zal dit -zeker gezien de klimaatsverandering- ook tot waterhuishoudkundige c.q. maatschappe-lijke problemen kunnen leiden.

Daarnaast zijn er sterke geluiden vanuit de agrarische sector dat de bodemvruchtbaarheid van gron-den achteruitloopt. De redenen kunnen van diverse aard zijn. Te denken valt aan scherper wordende bemestingsnormen, hogere opbrengsten waardoor meer onttrokken wordt, intensieve bouwplannen, andere gewassen, bodemverdichting.

bodem01bodem03 Samengevat zijn er veel relevante ontwikkelingen die op de bodem, het water en de landbouw afko-men die effect hebben op de bodemkwaliteit:

Door middel van bodemverbeteringen kunt u in de meeste gevallen opbrengstverhogingen van 5 tot 10% behaald worden. Met de Bodem Conditie Score (BCS) op de website www.mijnbodemconditie.nl kunt u zelf de kwaliteit van de bodem op uw bedrijf beoordelen.

bodem02

 

Zou u individueel of met uw agrarische studiegroep begeleiding willen bij het uitvoeren van de BCS en het beoordelen van uw bodem? Of zou u door Aequator Groen & Ruimte een BCS willen laten uitvoeren met een op maat gemaakt rapport met mogelijke bodemverbeteringsmaatregelen? Bel ons op telefoonnummer 088 – 4262422.

Invulformulier