Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

  • Wie zijn wij? Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur
    en gebiedsontwikkeling, actief in heel Nederland.

  • Hoe wij werken? Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land

  • Wat wij doen? Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw

Aequator Groen & Ruimte kan ook veel betekenen voor de individuele agrarische ondernemer. Met onze kennis van bodem en water, maar ook met die van natuur, landschap en het GLB kunnen wij uw landbouwbedrijf helpen versterken, knelpunten helpen oplossen en groeikansen identificeren. Uiteraard maken we graag maatwerk voor uw specifieke situatie. Immers, elk bedrijf is anders! Bekijk daarom nu onze flyer en neem contact met ons op.
Flyer Aequator producten voor agrariër

Bezwaar tegen de grondsoortenkaart

Bij de scherpe regels en normen voor bemesting is de grondsoort van een (topografisch) perceel zeer belangrijk. Op de grondsoortenkaart die de overheid voor landbouwgrond hanteert, zijn de overgangsgebieden tussen klei en zand- of veengrond niet altijd correct aangeduid. Deze aanduiding heeft veel effect voor de mogelijkheden van uw perceel. Aequator Groen & Ruimte heeft al voor ruim 2.000 hectare met succes bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing als zand- of veengrond binnen het Besluit zand- en lössgrond. Wanneer u denkt dat uw percelen een andere aanduiding zouden moeten hebben op de grondsoortenkaart, neem dan contact op met Jan van Berkum.

Jan van Berkum

Jan van Berkum

Marco Arts

Marco Arts

Bedrijfswaterplan

Veranderingen in weersomstandigheden vragen meer van de waterhuishouding op uw bedrijf. Water goed afvoeren bij extreme neerslag en tegelijkertijd mogelijkheden creëren om water vast te houden voor droge periodes voorkomt gewasschade en gaat da- lende opbrengsten tegen. Om de waterhuishouding op uw bedrijf te optimaliseren kan Aequator Groen & Ruimte een bedrijfswater- plan voor u opstellen met mogelijke maatregelen die een renda- bele bedrijfsvoering in de toekomst mogelijk maken. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Marco Arts.

Bodem Conditie Score

Door middel van bodemverbeteringen kunnen in de meeste gevallen opbrengstverhogingen van 5 tot 10% behaald worden. Met de Bodem Conditie Score (BCS) op de website www.mijnbodemconditie.nl kunt u zelf de kwaliteit van de bodem op uw bedrijf beoordelen. Zou
u individueel of met uw agrarische studiegroep begeleiding willen bij het uitvoeren van de BCS en het beoordelen van uw bodem? Of zou u door Aequator Groen & Ruimte een BCS willen laten uitvoeren met een op maat gemaakt rapport met mogelijke bodemverbeteringsmaat- regelen? Neem dan contact op met Everhard van Essen.

Everhard van Essen

Everhard van Essen

Linde Gommers

Linde Gommers

Erfscan

Aequator Groen & Ruimte voert erfscans uit. We lopen de onder- delen op het bedrijf systematisch door en geven aan hoe u zaken (eenvoudig en praktisch) kunt verbeteren om erfafspoeling tegen te gaan. Interesse? Neem dan contact op met Linde Gommers.

Natuurtoets

In het kader van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet is onderzoek verplicht voor alle bouwprojecten waarbij kans bestaat dat beschermde natuurwaarden worden aangetast. Met een natuurtoets wordt achterhaald of de bouwplannen al dan niet conflicterend zijn met de natuurwetgeving. Indien dit niet het geval is, is een natuurtoets voldoende en kunnen de bouwplannen “direct” doorgang vinden. Als er wel (significant) negatieve effecten verwacht worden, worden er aanbevelingen gedaan voor mitigerende maatregelen zodat de plannen alsnog door kunnen gaan, of wordt onderzocht of compensatie mogelijk is. Neem con- tact op met Suzanne Weterings als u hier interesse in heeft.

Suzanne Weterings

Suzanne Weterings

Rens de Boer

Rens de Boer

Passende beoordeling

Een gespecialiseerde vorm van natuurtoetsen betreft ammoniakonderzoek. Met behulp van verspreidingsmodellen worden de effecten van nieuwe veehouderijbedrijven op Natura2000- gebieden beoordeeld. De modelresultaten worden vertaald in een GIS-kaart, waarmee op elke locatie de verandering in de stikstofdepositie inzichtelijk wordt gemaakt. De recente uitspra- ken van de Raad van State over milieuvergunningen, maken duidelijk dat zorgvuldig onderzoek een voorwaarde is voor het verkrijgen van een NB-wetvergunning.

Potentie onderzoek nieuwe natuur

Door heel Nederland wordt nieuwe natuur ontwikkeld, vaak in het kader van de EHS, Natura 2000, beekherstel of andere natuurontwikkelingsprojecten. Het gaat hier vaak om land- bouwgrond die uit gebruik genomen wordt, of al uit gebruik genomen is ten behoeve van de natuurontwikkeling. Voorafgaand aan de inrichting van een nieuw natuurgebied is grondig onderzoek naar bodemchemie en grondwater noodzakelijk om de kans op succesvolle realisatie van de gewenste natuurwaarden te optimaliseren.

Rens de Boer

Rens de Boer

Aequator Groen & Ruimte kan ook veel betekenen voor de individuele agrarische ondernemer. Met onze kennis van bodem en water, maar ook met die van natuur, landschap en het GLB kunnen wij uw landbouwbedrijf helpen versterken, knelpunten helpen oplossen en groeikansen identificeren. Uiteraard maken we graag maatwerk voor uw specifieke situatie. Immers, elk bedrijf is anders! Bekijk daarom nu onze flyer en neem contact met ons op.
Flyer Aequator producten voor agrariër

 
 

De bodemopbouw bepaalt de gebruiksmogelijkheden van de grond voor zowel natuur als landbouw. Beperkingen kunnen veroorzaakt worden door..
Lees verder..

Landbouw

Landbouw

In gebiedsprojecten zoals uitvoeringsgerichte visies, landbouweffectrapportages, instrumentontwikkeling ten behoeve van landschap..
Lees verder..

Natuur

Natuur

Natuur is niet los verkrijgbaar. Allemaal vinden we dat natuurbehoud en ontwikkeling belangrijk zijn, want we genieten graag van de natuur.
Lees verder..

water

water

Voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied is een goede afstemming van de hydrologische wensen van de verschillende landgebruiksfuncties noodzakelijk.
Lees verder..