Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

  • Wie zijn wij? Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur
    en gebiedsontwikkeling, actief in heel Nederland.

  • Hoe wij werken? Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land

  • Wat wij doen? Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw

Aequator Groen & Ruimte en Wageningen UR gaan een verbintenis aan voor een promotietraject van Aequator Groen & Ruimte medewerker Melle Nikkels

Samenwerking tussen het bedrijfsleven en universiteiten is één van de financieringsstrategiën van de toekomst. Aequator Groen & Ruimte ziet het als haar maatschappelijke plicht om in onderwijs te investeren. Door middel van het in dienst nemen van PhD student Melle Nikkels kan een onderzoek naar de potentie van lokale maatregelen die de regionale waterbeschikbaarheid vergroten […]

Rowdy Kempers: In kaart brengen van de afvoerfrequentie en reactiesnelheid in het oppervlaktewatersysteem

Tagged With:

Gedurende mijn stage heb ik mij beziggehouden met de mogelijke verandering in afvoerdebiet en reactiesnelheid bij het grootschalig toepassen van drainage op landbouwpercelen in het stroomgebied de Elsbeek. Dit onderzoek is uitgevoerd om de mogelijke effecten van de ingreep op de N2000 doelsoorten inzichtelijk te maken. Allereerst is er een analyse uitgevoerd van het stroomgebied. […]

De bodemopbouw bepaalt de gebruiksmogelijkheden van de grond voor zowel natuur als landbouw. Beperkingen kunnen veroorzaakt worden door..
Lees verder..

Landbouw

Landbouw

In gebiedsprojecten zoals uitvoeringsgerichte visies, landbouweffectrapportages, instrumentontwikkeling ten behoeve van landschap..
Lees verder..

natuur

natuur

Natuur is niet los verkrijgbaar. Allemaal vinden we dat natuurbehoud en ontwikkeling belangrijk zijn, want we genieten graag van de natuur.
Lees verder..

water

water

Voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied is een goede afstemming van de hydrologische wensen van de verschillende landgebruiksfuncties noodzakelijk.
Lees verder..