Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

  • Wie zijn wij? Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur
    en gebiedsontwikkeling, actief in heel Nederland.

  • Hoe wij werken? Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land

  • Wat wij doen? Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw

Nieuwe ambassadeur Bewust Bodemgebruik Ruud Mantingh

Tagged With: ,

Ruud Mantingh is directeur van Aequator Groen & Ruimte, een klein bureau (18 mensen) met een zeer goed netwerk, hoog kennisniveau en impact. Ze zijn onder meer sterk op bodem en water, bodemverdichting en duurzame pacht. “Van boeren komaf, het oog immer op de bodem gericht en met een passie voor kennisoverdracht”. Dat is samengevat […]

BIJ12 werkt samen met haar ketenpartners aan het project ANLb 2.0.

BIJ12 werkt samen met haar ketenpartners aan het project ANLb 2.0. Dit project is begin 2017 gestart om de uitvoering van het ANLb te optimaliseren en verder te ontwikkelen. Zodat het Agrarisch Natuurbeheer leuker en makkelijker wordt. Eén van de deelprojecten binnen het project ANLb 2.0 is water. Doel van dit deelproject is een impuls […]

Results of the project Young Farmers Exchange Schemes

Tagged With:

Aequator Groen & Ruimte, Ecorys and Wageningen Economic Research (LEI) have published the following paper, which treats the results of the project Young Farmers Exchange Schemes (European Union, DG-Agri). For further information, please contact Aequator@aequator.nl   knowledge needs of young farmers (final)

Meten grondwaterstanden

Om de gevolgen van vernatting te kunnen schatten worden grondwaterstanden continu gemeten. Dit doen wij in eigengeplaatste peilbuizen met daarin een Diver, die continu meet aan het grondwater. Deze peilbuizen plaatsen wij op representatieve locaties in het landbouwgebied dat rondom het natuurgebied ligt.  

Demoperceel maïs op Friese veengronden

Tagged With: ,

Provincie en landbouw willen handvatten ontwikkelen voor een duurzame teelt van maïs, of alternatieven, gezien vanuit de veenweideproblematiek en gezien vanuit het bredere perspectief van een gezonde bedrijfsvoering van de melkveehouderij in het Friese veenweidegebied. Dit voorjaar is een demonstratieperceel aangelegd nabij Aldeboarn. Hierop zijn verschillende teeltsystemen aangelegd (gangbaar ploegen, ondiep ploegen, strokenteelt, vruchtwisseling, nulmeting […]

De bodemopbouw bepaalt de gebruiksmogelijkheden van de grond voor zowel natuur als landbouw. Beperkingen kunnen veroorzaakt worden door..
Lees verder..

Landbouw

Landbouw

In gebiedsprojecten zoals uitvoeringsgerichte visies, landbouweffectrapportages, instrumentontwikkeling ten behoeve van landschap..
Lees verder..

natuur

natuur

Natuur is niet los verkrijgbaar. Allemaal vinden we dat natuurbehoud en ontwikkeling belangrijk zijn, want we genieten graag van de natuur.
Lees verder..

water

water

Voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied is een goede afstemming van de hydrologische wensen van de verschillende landgebruiksfuncties noodzakelijk.
Lees verder..