PETER SLOOTPETER SLOOT

DIRECTEUR

  
Peter Sloot is directeur bij Aequator Groen & Ruimte. Hij studeerde tropische landbouw in Deventer (cum laude), bodemkunde en ecologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en bedrijfskunde aan de Edinburgh Business School. Na een start bij Oranjewoud International voerde hij voor de Stichting Tropenbos een evaluatie uit van het wetenschappelijk onderzoek in en rond het Parc National de Taï in Ivoorkust. Daarna vertrok hij in opdracht van de Wereld Voedsel en Landbouworganisatie (FAO) van de VN naar Zuid Amerika en later Midden Amerika (El Salvador) om te werken aan participatieve landgebruiksprojecten, effectstudies landbouwlanddegradatie, land informatie systemen en regionale (plan)studies. Sinds begin 1999 is hij verbonden aan Aequator Groen & Ruimte en actief in projecten op het raakvlak van landbouw, natuur, recreatie en water. Voor de Wereldbank was hij, als consultant, actief in de kartering van natuurlijke vegetatiesystemen in Centraal America. Meer recente opdrachten zijn de studie (voor DG-Agri) naar de kennisbehoeften en uitwisselingsmechanismen voor jonge boeren in de EU-28 (en 10 OESO-landen), de ontwikkeling van het innovatieve verdienmodel voor kleinschalige zoetwatervoorziening in de landbouw (zie www.waterhouderij.nl) en de agrarische toepassing van partiële ontziltingstechnieken (www.fource-now.com).

 


 

RUUD MANTINGHRUUD MANTINGH

ALGEMEEN DIRECTEUR

  
Sinds 1 mei 2000 ben ik verbonden met Aequator Groen & Ruimte, waarvan sinds 2005 als Directeur Grootaandeelhouder. Met mijn boerenhart zeg ik vol trots dat Aequator Groen & Ruimte een bedrijf is waarin we kennis van landbouw verenigen met kennis op het vlak van bodem, water, natuur en gebiedsontwikkeling. We spreken zowel de taal van de boer als die van de bestuurder en beleidsmaker, waardoor we op basis van inhoud een sterke partner zijn bij zowel ontwikkeling als uitvoering van beleid in ons verstedelijkte Nederland. Onze opdrachtgevers zijn: ministeries, waterschappen, terreinbeherende organisaties, gemeenten, belangenbehartigers, verzekeraars, rechtbanken, etc., etc..

 


 

ELLEN GEBBENELLEN GEBBEN

ADVISEUR

  
Ellen Gebben is bij Aequator Groen & Ruimte werkzaam als senior adviseur gebiedsontwikkeling. Aan de Wageningen Universiteit heeft zij vanuit de opleiding huishoud- en consumentenwetenschappen de interspecialisatie recreatie en toerisme en de specialisatie marktkunde en marktonderzoek afgerond.
Bij Aequator Groen & Ruimte is zij betrokken bij projecten die zich richten op gebiedsontwikkeling en daarmee op de inrichting en ontwikkeling van het landelijk gebied. Momenteel is ze aan de slag als projectleider Regionale Economie en Communicatie voor de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Hier is zij betrokken bij de voorbereidingen van het ANLB2016, jeugdeducatie, Energie uit Hout en vermarkting van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Daarnaast heeft ze recent, in opdracht van de gemeente Heerenveen, voor Zuidoost Fryslân een verkenning gedaan naar mogelijkheden voor de organisatie en financiering van het landschap in Zuidoost Friesland. In dit project is samen met gebiedspartijen gezocht naar mogelijkheden voor nieuwe vormen van landschapsfinanciering en zijn de meest kansrijke vormen uitgewerkt in concrete projectvoorstellen.

 


 

EVERHARD VAN ESSENEVERHARD VAN ESSEN

PROJECT- EN ACCOUNTMANAGER

  
Everhard van Essen heeft een studie Ruimtelijke Bodemkunde gevolgd aan de Wageningen Universiteit (WUR, voorheen Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW)). Everhard treedt op zowel als projectleider/accountmanager, als senior adviseur in projecten voor Aequator Groen & Ruimte. Everhard heeft veel kennis in huis van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op landgebruik (landbouw en natuur). Hij is (veld) bodemkundige en doet vooral projecten op het vlak van bodem, water en landbouw en natuur. Hierbij valt te denken aan opdrachten die betrekking hebben op de actuele thema’s als Natura 2000, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, bodemverdichting, peilgestuurde drainage, tegen gaan van maaivelddaling op veen, verdroging, waterberging, nieuwe beregeningstechnieken, bodemkarteringen, ontwikkelen van nieuwe natuur en duurzaam bodembeheer. De vorming van draagvlak voor nieuwe concepten speelt daarbij een essentiële rol. Daarbij vindt Everhard het uitdagend om dwarsverbanden te leggen met andere beleidsopgaven om tot win-win situaties te komen. De projecten worden veelal uitgevoerd voor provincies, waterschappen en ministeries.
Middels kleinere opdrachten doet hij enerzijds advisering aan agrariërs over bodemverbetering, bodemgeschiktheid, ontwatering en afwatering, en anderzijds deskundigenonderzoek in het kader van waterschade of geschillen voor bijvoorbeeld rechtbanken.

 


 

HARMKE DE GROOTHARMKE DE GROOT

OFFICE MANAGER

  
Harmke de Groot werkt als officemanager bij Aequator Groen & Ruimte bv. Na haar middelbare schoolopleiding heeft zij verschillende opleidingen gevolgd op secretarieel gebied. Na gewerkt te hebben bij een bouw bedrijf en een sociaal pedagogische dienst werkt zij sinds 2000 bij Aequator Groen & Ruimte. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit en output van de administratie en de ondersteunende processen.

 


 

JAN VAN BERKUMJAN VAN BERKUM

ADVISEUR

  
Jan van Berkum is veldbodemkundige vanaf 1980 en werkt bij Aequator Groen & Ruimte (voorheen DLV Groen & Ruimte) als adviseur op het gebied van bodem, water en agrohydrologie. Zijn werk bij Aequator Groen & Ruimte bestaat deels uit projecten en deels uit kleinere opdrachten. De kleinere opdrachten worden enerzijds gekenmerkt door advisering van agrariërs over bodemverbetering, bodemgeschiktheid, ontwatering en afwatering en anderzijds door deskundigenonderzoek in verband met geschillen in aanpassingen van de afwatering en ontwateringsituatie. Er zijn ook diverse grotere projecten te noemen waarbij het met name ging om oorzaak en gevolg bij de interactie bodem en hydrologie. Als bodemkundige heeft hij ervaring met alle type gronden in Nederland.

 


 

LINDE GOMMERSLINDE GOMMERS

ADVISEUR

  
Als adviseur en projectleider bij complexe (gebieds)processen heeft Linde ruime ervaring met (agrarisch)natuurbeleid, Natura2000, bodem- en watervraagstukken en bestuurlijke trajecten.
Overheden zijn de voornaamste opdrachtgevers voor projecten uitgevoerd door Linde Gommers, waarbij niet vóór maar mét de organisatie wordt gewerkt. Projecten waarbij verschillende gebiedspartijen worden betrokken en verschillende belangen en meningen moeten worden samengebracht zijn dagelijkse kost.
Linde heeft de opleiding Internationaal Land- en Waterbeheer gevolgd aan de Universiteit Wageningen. Recent uitgevoerde projecten zijn, onder andere, Update beregeningsvergunningen waterschap De Dommel, projectleider monitoring Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer i.o.v. BIJ12, thema coördinator Water bij Collectief Noardlike Fryske Wâlden, Erf-scans in de provincies Utrecht en Zuid-Holland i.o.v. individuele agrarische ondernemers, beleidsmedewerker Natuur & Milieu (detachering) bij de provincie Overijssel, medewerker groene diensten (detachering) bij Landschap Overijssel.

 


 

MARCO ARTSMARCO ARTS

PROJECT- EN ACCOUNTMANAGER

  
Marco Arts is adviseur waterbeheer en account- en projectmanager Zuid bij Aequator Groen & Ruimte. Hij studeerde Bodembescherming en -sanering aan de HBCS te Velp en Hydrologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Hij is ongeveer 15 jaar werkzaam op het grensvlak van Water en Ecologie in het landelijk gebied. Vanuit Aequator Groen & Ruimte is hij werkzaam op het raakvlak van water, landbouw en natuur. Bijvoorbeeld in projecten als de opzet en uitwerking van “Blauwe Diensten” voor verschillende waterschappen en het proces omtrent de implementatie van anti-verdrogingsmaatregelen in en om natte natuurgebieden. Ook heeft hij gewerkt aan het in beeld brengen van de landbouw gebruikersmogelijkheden in de polder Overdiep in het kader van de PKB ‘Ruimte voor Rivieren’ en verzorgde hij de “professionalisering” cursus voor de Agrarische Natuurverenigingen in Brabant. Momenteel werkt hij aan het landelijke project naar mogelijkheden van verbrede landbouw in de Handicapgebieden.

 

 


 

MIRIAM VAN MEETERENMIRIAM VAN MEETEREN

ADVISEUR

  
Miriam van Meeteren is bij Aequator Groen & Ruimte werkzaam als een zelfstandig opererend procesbegeleider. Haar ervaringen zijn gericht op het initiëren en katalyseren van gebiedsprocessen en het aandragen van innovatieve oplossingen in zowel technische, organisatorische, procesmatige, lokaal-bestuurlijke en financiële zin. Na haar studie Agrarisch Management met Voorlichting & Communicatie aan de Hoge Landbouwschool te Dronten, enkele jaren werkervaring als landbouwkundige bij DLV Adviesgroep is zij in 1999 actief verbonden aan Aequator Groen & Ruimte. Vanuit de basis bodem, water, landbouw werkt zij aan de ontwikkelingen van gebieden en de afstemming tussen de diverse functies in het landelijk gebied. Miriam kent de zorgen en wensen van de ondernemers en weet deze in concrete kansen om te vormen. Zij heeft een uitgebreid netwerk van contacten bij lokale overheden en organisaties in het gebied (vooral oost Nederland). Sinds 2007 ondersteunt zij de privaat-publieke samenwerking in de Liemers. Daarnaast is zij projectleider van diverse verkenningen in Natura 2000 gebieden, DAW trajecten en gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen.

 


 

SUZANNE WETERINGS SCHONKSUZANNE WETERINGS SCHONK

ADVISEUR

  
Suzanne Weterings is werkzaam als adviseur ecologie bij Aequator Groen & Ruimte. De basis voor deze functie heeft zij gelegd tijdens haar B.Sc. studie Wildlife management aan het Van Hall Instituut te Groningen en vervolgens de M.Sc. studie Applied Ecology and Conservation Biology aan de Universiteit van East Anglia te Engeland. Binnen Aequator Groen & Ruimte geeft ze ecologische inbreng in gebiedsprojecten en houdt zij zich bezig met het uitvoeren van natuurtoetsen. Voorbeelden van projecten binnen Aequator Groen & Ruimte zijn: uitvoering van verschillende onderdelen van het provinciaal monitoringsplan natuurkwaliteit (provincie Drenthe), beantwoorden van vraagstukken omtrent natuurbeheertypen SNL en vraagstukken over inrichtingseisen robuuste verbindingen (provincie Overijssel), opstellen van het collectieve weidevogel beheerplan en het predatiebeheerplan ten behoeve van de weidevogels (Noardlike Fryske Wâlden) en het organiseren van veldwerkplaatsen welke een bijdrage leveren aan het uitwisselen van kennis tussen onderzoekers en terreinbeheerders.

 


 

WOUTER ROZENDAALWOUTER ROZENDAAL

PROJECT- EN ACCOUNTMANAGER

  
Wouter Rozendaal is bij Aequator Groen & Ruimte werkzaam als projectleider / adviseur gebiedsontwikkeling. In zijn werk houdt hij zich vooral bezig met integrale gebiedsprocessen waar belangen uit diverse sectoren spelen en verschillende partijen, publiek en privaat, aan tafel zitten. De uitdaging daarbij is het komen tot uitvoering van een door deze verschillende partijen gedragen plan.
Namens Plattelandshuis Achterhoek & Liemers heeft Wouter een bestuurlijke gebiedscommissie vormgegeven met vertegenwoordigers uit diverse sectoren in het landelijk gebied. Voor deze commissie heeft hij 1,5 jaar de secretarisrol vervuld. De afgelopen jaren heeft hij veel werkzaamheden verricht op het vlak van duurzaam landschapsbeheer en financieringsconstructies. Voorbeeldprojecten zijn het opstellen van uitvoeringsgerichte projectplannen voor de gemeenten Twenterand en het Nationaal Landschap Noordoost Twente, het uitwerken van een systeem voor duurzaam landschapsbeheer in het Zuidelijk Westerkwartier (Groningen) en het uivoeren van een verkenning naar landschapsfondsen in opdracht van Nationaal Groenfonds. Als projectleider uitvoering heeft hij gedurende twee jaar in diverse gemeenten in Overijssel leiding gegeven aan de uitvoering van groene diensten. In deze functie werkte hij nauw samen met diverse Agrarische Natuurverenigingen.
Momenteel werkt Wouter aan de toekomst van het Europese Gemeenschappelijk Landbouw-beleid (GLB). In opdracht van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden werkt hij als projectleider aan één van de vier landelijke pilotprojecten rond collectieven (ANV’s) in het GLB. In dit driejarige project heeft hij te maken met veel verschillende stake-holders zoals de EU, alle overheidslagen binnen Nederland, zowel bestuurlijk als ambtelijk, maatschappelijke organisaties, collega ANV’s en koepels, individuele agrariërs etc. Daarnaast werkt hij aan een systeemaanpak voor de bundeling van biomassa vrijkomend uit landschaps-onderhoud bij grote aantallen grondeigenaren. Hierbij speelt de gehele keten, van oogst tot verwerking een rol.

 

 


 

MELLE NIKKELSMELLE NIKKELS

ADVISEUR

  
Als PhD student onderzoekt Melle de potentie van lokale maatregelen die de regionale waterbeschikbaarheid vergroten. Hij vraagt zich af hoe lokale maatregelen bij elkaar kunnen worden opgeteld en vergeleken met andere lokale maatregelen of centrale wateropslag.
Dit doet hij vanuit een samenwerking tussen Aequator Groen & Ruimte, Wageningen Universiteit en de University of Tasmania. Een onderdeel van zijn PhD is het ontwikkelen van Fource “the Farmer’s Fresh Water Source” fource-now.com.

 


 

MATHEIJS PLEIJTERMATHEIJS PLEIJTER

ADVISEUR

  
Via mijn studie in Velp aan de Internationale Hogeschool Larenstein en een stage bij het Staring Centrum heb ik mijn interesse voor veldbodemkunde gevonden. Inmiddels heb ik ruim 16 jaar ervaring met bodems in Nederland, hun natuurlijk voortbrengend vermogen en hun tekortkomingen. Ik heb vele karteringen uitgevoerd voor schattingen tot een archeologisch, bodemkundig en cultuurhistorisch onderzoek. Het laat zien hoe breed inzetbaar de kennis van bodems en hun ontstaan is. De bodem van Nederland, dat is toch allemaal al bekend? Het is een veel gehoorde opmerking, maar eigenlijk weten we globaal heel veel, maar in detail is nog veel te ontdekken. En vaak zit het in de details! Een plas op het land, een verdrogende plek, slechte draagkracht, natuurpotenties; allemaal afhankelijk van kleine variaties in de bodemopbouw. Bij Aequator Groen & Ruimte wil ik mijn kennis van de ruimtelijke bodemkunde inzetten om vraagstukken vanuit de bodem te benaderen. Waar wordt de wateroverlast door veroorzaakt, hoe zit het met bodemstructuur, verdichting en de als gevolg daarvan de opbrengstderving van landbouwproducten, speelt bodemverdichting ook in natuurgebieden en rol?

 


 

SUSAN VAN DER SALMSUSAN VAN DER SALM

ADVISEUR

  
Susan van der Salm heeft in Wageningen gestudeerd: Bodem, water, atmosfeer met een specialisatie in hydrologie. Daarbij heeft ze vooral interesse in de onderlinge relaties tussen bodem, water, atmosfeer en plantengroei. Of dat nu bepaald wordt door veldmetingen, satellietwaarnemingen of modellen, Susan gaat ermee aan de slag. Zo heeft ze voor haar afstudeervak een veldexperiment met sojaplanten uitgevoerd in Brazilië en voor haar stage een grondwatermodel doorgerekend voor natuurontwikkeling in de binnenduinrand. Ook heeft ze ervaring met remote sensing, statistische analyses en het werk op een bloembollenkwekerij. Bij Aequator Groen & Ruimte werkt ze aan uiteenlopende klussen en projecten, vooral op de gebieden water en bodem.

 


 

RENS DE BOERRENS DE BOER

ADVISEUR

  
Rens de Boer is werkzaam als adviseur ecologie bij Aequator Groen & Ruimte. In zijn opleiding biologie aan Wageningen UR heeft hij zich gespecialiseerd in vegetatie-ecologie, onder andere in zijn afstudeeronderzoek over de sturende hydrologische processen van stikstoffixatie en vegetatie in een Zweeds hoogveen. Rens heeft een brede veldkennis, maar is ook geïnteresseerd in integrale projecten waar natuur één van de puzzelstukken is.
Bij Aequator Groen & Ruimte zet Rens zijn ervaring in op het raakvlak tussen natuur en overheid en natuur in beleidskaders. Rens richt zich op beleidsondersteuning als monitoringsstrategieën en andere vraagstukken rondom natuurkwaliteit en beheer.

 


 

“WIBEWIEBE HARDER

ADVISEURWiebe Harder werkt als adviseur op het vlak van bodem bij Aequator Groen & Ruimte. Hij heeft gestudeerd in Wageningen, de opleiding Bodem, water, atmosfeer. Hierbij heeft hij zich vooral gericht op bodems en hun landschappelijke posities, daarnaast heeft hij ook hydrologische kennis opgedaan. Zijn afstudeerstage heeft hij gelopen bij Aequator Groen & Ruimte. Hierbij heeft hij gekeken naar bodemverdichting in de landbouw in de drie noordelijke provincies. Nadat hij deze stage bij ons heeft afgerond is hij aan de slag gegaan als adviseur. Als adviseur houdt Wiebe zich bezig met alles wat te maken heeft met bodem en water, van het veldwerk tot de digitale data verwerking.