Verkenning van de effecten van toenemende beregening uit grondwater als gevolg van klimaatverandering en uitbreiding beregenings-areaal en mogelijke compenserende maatregelen in Oost-Nederland

Samenvattende conclusie Doelstelling: Inzichtelijk maken van eventuele verwachte structurele effecten van de maatregel beregening op het grondwatersysteem in een toekomstige situatie bij een klimaatscenario W+.  Aan de hand van de verwachte klimaateffecten is het aannemelijk dat de huidige beregeningsbehoefte groeit. De effecten van waterbesparende maatregelen (precisie-beregening, pivot, druppelirrigatie enz.) op het grondwatersysteem zijn beperkt (5-10%). […]