Water

Voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied is een goede afstemming van de hydrologische wensen van de verschillende landgebruiksfuncties noodzakelijk. Er moet daarbij worden uitgegaan van de mogelijkheden van het natuurlijk watersysteem binnen een gebied specifieke situatie. Aequator Groen & Ruimte levert maatwerk voor uw watervraag. Enkele voorbeelden van de watervraagstukken waar we ons mee bezig houden kunt u hieronder vinden.

 

Erfscan:

Aequator Groen & Ruimte voert erfscans uit in samenwerking met PPP-Agro Advies. We lopen de onderdelen op het bedrijf systematisch door en geven aan hoe u zaken (eenvoudig en praktisch) kunt verbeteren om erfafspoeling tegen te gaan.

Bodem- en grondwaterkarteringen:

Aequator Groen & Ruimte voert bodem- en grondwaterkarteringen uit. Het doel kan velerlei zijn, bijvoorbeeld om de actuele of potentiële bodemgeschiktheid voor landbouw of natuur in beeld te krijgen.

Groenblauwe diensten:

groenblauwe diensten zijn diensten die boeren of particulieren op vrijwillige basis verrichten voor natuur en waterbeheer. Aequator Groen & Ruimte is een voorloper op het gebied van het implementeren van groene en blauwe diensten en helpt u hiermee graag verder.

Bedrijfswaterplan:

om de waterhuishouding op uw bedrijf te optimaliseren kan Aequator Groen & Ruimte een bedrijfswaterplan voor u opstellen met mogelijke maatregelen die u kunt nemen om wateroverlast of droogte tegen te gaan.

Waterhouderij:

de Waterhouderij is gericht op het tijdelijk bufferen van zoetwater in tijden van overschot (bijvoorbeeld in ondergrondse kreekruggen) en het vervolgens distribueren als er een tekort is.