Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Vacature Senior adviseur water bij Aequator Groen + Ruimte

Voor het team Water bij Aequator zijn wij op zoek naar een senior adviseur water. Iemand met een passie voor kennisontwikkeling en innovatie en met de vaardigheden om dit te vertalen naar jouw specialisme: agrarisch waterbeheer. Ben jij innovatief, ondernemend, deskundig en wil jij ook bijdragen aan een toekomstbestendig buitengebied? Dan is deze functie iets voor jou!

https://www.aequator.nl/werken-bij/

Lees verder

Haalbaarheidsstudie kleinschalig landschap Winterswijk vergoeden

Haalbaarheidsstudie kleinschalig landschap Winterswijk vergoeden

Het kleinschalige landschap in en rondom de gemeente Winterswijk staat onder druk. WCL Winterswijk wil onderzoeken of een kleinschaligheidstoeslag haalbaar is om een verdienmodel te creëren voor instandhouding van het kleinschalige landschap. Vanuit het Actieplan NIL van de provincie Gelderland heeft WCL Winterswijk middelen ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, die is uitgevoerd door Aequator Groen + Ruimte.

In eerdere studies is ingeschat dat kleinschalig landschap 7 tot 10% kostenverhogend is, vergeleken met boeren in grootschalig gebied.
Tegelijkertijd onderhouden agrariërs het landschap, wat allerlei positieve effecten heeft op maatschappelijk doelen: biodiversiteit, CO2 opslag, luchtkwaliteit, klimaatadaptatie, gezondheid, toerisme, woningwaarde en cultuur.

Bestaande instrumenten als basispremie GLB, ecoregeling en ANLb zijn in feite geen vergoedingen voor de kostprijsverhoging van bedrijfsvoering door landschap. Op basis van een enquête ervaren agrariërs duidelijk negatieve effecten van landschap op bedrijfsvoering, en ze beoordelen diverse scenario’s voor een vergoeding voor kleinschaligheid als positief.

Op basis van deze haalbaarheidsstudie concluderen we dat een kleinschaligheidstoeslag haalbaar is in Winterswijk. Juist in Winterswijk waar nog veel landschap is, zijn grote maatschappelijke effecten te behalen door landschap te behouden en versterken. Dit past ook goed bij het nu lopende gebiedsproces in Winterswijk.

 

 

Link naar het verslag

Lees verder

Toekomstbestendige landbouw op het eiland van Dordrecht

Samen met Wing hebben wij onderzocht hoe een toekomstbestendige landbouw eruit kan zien op het eiland van Dordrecht. Hierin konden wij goed onze landbouw expertise en ervaringen met keukentafelgesprekken gebruiken. Het was een unieke kans om bijna alle boeren op het eiland te kunnen spreken en hun persoonlijke verhalen en visies te horen. De bijeenkomsten die volgden, waarbij ook de andere gebiedspartijen aansloten, zorgden voor verdieping en verbreding maar ook extra belangen en uitdagingen.

Kortom een mooie ervaring, een goede start richting een bestendige toekomst en voor ons inspiratie voor de vormgeving van verder werk.

De ervaringen zijn verder te lezen in de blog van Wing:

https://www.linkedin.com/posts/wing-partner-in-ruimte-en-ontwikkeling_toekomstbestendige-landbouw-op-het-eiland-activity-7190724625788538883-ABBF?utm_source=share&utm_medium=member_android

Lees verder

De DAW-waterkaravaanbus reed langs een aantal van onze projecten in Flevoland

De DAW-waterkaravaanbus reed langs een aantal van onze projecten in Flevoland. De waterkaravaan is een bus met onder andere beleidsadviseurs en bestuurders, die langsgaan bij verschillende bodem- en waterprojecten. Het doel is om beleid, onderzoek en praktijkkennis bij elkaar te brengen en ervaringen uit te wisselen.
Ook collega’s Everhard van Essen en Evert Jan Dijk lieten horen, zien en voelen hoe wij in projecten bijdragen aan een landbouw met robuust bodem- en waterbeheer. Zie ook Nieuwe Oogst 19 april 2024.

Lees verder

Eerste ervaringen klei-in-zand

Klimaatverandering veroorzaakt lange periodes van droogte of juist overvloedige regenval. Agrariërs met akkers op zandgrond hebben daar veel last van. Het gebruik van vruchtbare klei kan in zo’n geval helpen. Kleigrond vergroot de vochtbeschikbaarheid van een zandbodem, waardoor deze beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Klei kan zandgrond ook vruchtbaarder maken. Met het project LIFE CO2SAND heeft de provincie Gelderland samen met Rijkswaterstaat het aanbod van klei én de vraag ernaar samengebracht en gestimuleerd. Na 1 jaar zijn de ervaringen van agrariërs opgemaakt. De agrariërs geven aan nog weinig effecten te hebben ondervonden van de behandeling, vooral omdat de klei er pas 1 groeiseizoen in zit. De effecten zijn op zo’n korte termijn nog niet merkbaar, maar ze verwachten allemaal op lange termijn voordeel te hebben en zien de behandeling vooral als een investering in de toekomst. Vrijwel alle deelnemers aan klei-in-zand geven aan meer percelen te willen met klei-in-zand. Aandachtspunten zijn er ook: de kwaliteit van de klei, en de manier van het verwerken van de klei noemen de deelnemers het vaakst.

link

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen + Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel Nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen + Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Data Sense

Aequator Groen + Ruimte produceert natuurlijk erg veel data zélf, uit veldwaarnemingen van bodem, water en vegetatie. Daarnaast gebruiken en analyseren we ook data van anderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens van grondanalyses, boorstaten, peilbuizen, weerstations en heel veel kaartmateriaal, dronebeelden andere remote sensing data. Die data verstandig, verantwoord en met respect voor privacy gebruiken en integreren: dat is Data Sense.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen + Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen + Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.