Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) krijgt steeds meer vorm

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) krijgt steeds meer vorm. Een van de onderdelen van het nieuwe GLB is de ecoregeling. Hierbij krijgen boeren vergoedingen voor verduurzamingsactiviteiten op het bedrijf. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Aequator Groen & Ruimte in een consortium met Arvalis, BoerenNatuur, Flynth en ZLTO Advies in…

Lees verder

Ondersteuning Wet natuurbescherming voor verduurzaming woningcorporatie UWOON

Woningcorporatie UWOON in de regio Harderwijk staat voor de uitdaging om hun hele woningbestand te verduurzamen. Dit omvat werkzaamheden aan hun woningen waarbij ook rekening gehouden moet worden met gebouwbewonende dieren zoals huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Die soorten zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Om dit efficiënt te regelen hebben ze een soortmanagementplan opgesteld. Wij…

Lees verder

In het N2000-gebied Engbertsdijkvenen wordt behoud en herstel van hoogveenvegetaties nagestreefd

In het N2000-gebied Engbertsdijkvenen wordt behoud en herstel van hoogveenvegetaties nagestreefd. Om dit doel te bereiken zijn hydrologische maatregelen noodzakelijk in een gebied, het “uitwerkingsgebied”, ten oosten van het natuurgebied. Deze hydrologische maatregelen houden in dat de grondwaterstand gaat stijgen en dat kan een negatief effect hebben op de huidige (landbouwkundige) gebruiksmogelijkheden. Om de landgebruikers…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel Nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Data Sense

Aequator Groen & Ruimte produceert natuurlijk erg veel data zélf, uit veldwaarnemingen van bodem, water en vegetatie. Daarnaast gebruiken en analyseren we ook data van anderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens van grondanalyses, boorstaten, peilbuizen, weerstations en heel veel kaartmateriaal, dronebeelden andere remote sensing data. Die data verstandig, verantwoord en met respect voor privacy gebruiken en integreren: dat is Data Sense.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets