Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Verkenning gebiedsaanpak Oostkapelle

Op Walcheren ligt een integrale uitdaging voor klimaatadaptatie, zeespiegelstijging, biodiversiteit en recreatie. Voor het Natura 2000-gebied De Manteling ligt er daarnaast ook een opgave voor reductie van stikstofdepositie. Er was een wens vanuit het gebied naar een integrale aanpak op de thema’s en meer samenwerking tussen lokale ondernemers. De terreinbeheerders zijn met interne natuur(herstel)maatregelen bezig.…

Lees verder

Vechtdal: water opnemen en vasthouden succesfactoren in gebiedsopgave

Belangrijke opgaves voor het Vechtdal in de komende 10 tot 20 jaren zijn: droogte, wateroverlast en waterkwaliteit. Hoe kunnen agrarische ondernemers zich aanpassen aan veranderende (weers)omstandigheden? En hoe financier je dat? LTO Noord sprak met Marco Arts, adviseur ‘water en bodem’ bij Aequator Groen & Ruimte. Lees het hele artikel LTO Noord 27-1-2023 https://www.ltonoord.nl/belangenbehartiging/bewust-omgaan-met-biodiversiteit-energie-en-kringlopen/regio-deal-zwolle/actueel/vechtdal-water-opnemen-en-vasthouden-succesfactoren-in-gebiedsopgave

Lees verder

Watermarkt en nu aan de slag!

Eind november 2022 waren we in Beuningen aanwezig bij de Watermarkt van waterschap Vechtstromen en Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost-Twente U.A.. We gingen met grondeigenaren uit het gebied van de Roelinks- en Voltherbeek in gesprek, naar aanleiding van onze posters. Het ging over wat er bij hen speelt op het gebied van droogte en wateroverlast. En wat…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen + Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel Nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen + Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Data Sense

Aequator Groen + Ruimte produceert natuurlijk erg veel data zélf, uit veldwaarnemingen van bodem, water en vegetatie. Daarnaast gebruiken en analyseren we ook data van anderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens van grondanalyses, boorstaten, peilbuizen, weerstations en heel veel kaartmateriaal, dronebeelden andere remote sensing data. Die data verstandig, verantwoord en met respect voor privacy gebruiken en integreren: dat is Data Sense.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen + Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen + Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN + RUIMTE

Tweets