Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Praktisch leren in Winterswijk

In juli 2023 was er een bijeenkomst op landgoed Velhorst met de studiegroep die is gevormd binnen project Bodemmaatregelen Winterswijk (onderdeel van Actieplan NIL Gelderland). Dit project wordt begeleid door WCL Winterswijk, Aequator Groen + Ruimte en Groeikracht. 13 agrariërs komen bijeen, leren samen in de praktijk.

In het najaar van 2023 zijn we bij een van de deelnemers een wintergraanproef gestart, met verschillende granen en behandelingen.

In het najaar 2023 zijn er bij 6 deelnemers waterscans uitgevoerd, waarbij gekeken is naar bodem- en wateromstandigheden op de bedrijven. Dit levert heel veel inzicht op en ideeën om mee aan de slag te gaan. Volgende stap in het project is dit verder uit te werken in een plan per deelnemer.

Begin 2024 ronden we een haalbaarheidsstudie af naar een toeslag (vergoeding) voor kleinschalig landschap in Winterswijk. Hiervoor is ook een enquête uitgezet onder agrariërs in Winterswijk om inzicht te krijgen hoe hiernaar gekeken wordt. Effecten van kleinschalig landschap zijn uitgewerkt zowel op maatschappelijke doelen als biodiversiteit en klimaat als op agrarische bedrijfsvoering.

Lees verder

Komende vijf jaar doen we in een breed consortium onderzoek naar het opschalen van private en collectieve waterberging voor robuuste landbouwsystemen (UPWAS): Potenties, mogelijkheden en uitdagingen.

Ons gezamenlijke onderzoeksvoorstel is goedgekeurd door NWO. https://www.nwo.nl/nieuws/vier-honoreringen-binnen-kic-call-klimaatrobuuste-productiesystemen-en-waterbeheer
Komende vijf jaar doen we in een breed consortium onderzoek naar het opschalen van private en collectieve waterberging voor robuuste landbouwsystemen (UPWAS): Potenties, mogelijkheden en uitdagingen.

Het doel is om in een consortium van beleidsmakers, onderzoekers en grondgebruikers samen inzichten en methodologieën te ontwikkelen die boeren, waterschappen, provincies en andere betrokken partijen ondersteunen met het opschalen van private en collectieve wateropslag voor robuustere landbouwsystemen. Dit gebeurt door participatieve co-ontwikkeling van kennis, modellen en discussies in ‘living labs’ in Zeeland, de Achterhoek en Twente. Het project brengt landbouwkundige, hydrologische, juridische en beleidsmatige kennis en inzichten op een innovatieve manier samen met die van de dagelijkse praktijk in het veld. De modellen, kennis en methodologieën worden breed toepasbaar gemaakt. Binnenkort komen de eerste vacatures voor PhD-kandidaten online. Wij zullen één van de PhD’s co-hosten (in samenwerking met VU Amsterdam of Wageningen University)). Wordt vervolgd!

Het consortium bestaat uit: Wageningen University, Utrecht University, VU Amsterdam, Van Hall Larenstein UAS, Aequator Groen & Ruimte en Houthoff B.V., de Waterschappen Scheldestromen, Vechtstromen and Rijn&IJssel, Provincie Zeeland en Gelderland, I&W en boerensamenwerkingsverbanden VALA, de Waterhouderij Walcheren, Mineral Valley Twente, de Marke.

Lees verder

Kartering grondwaterspiegeldiepte ’t Klooster

In Nederland wordt op verschillende plaatsen grondwater opgepompt voor drinkwaterwinning. In de Achterhoek, bij Hengelo, ligt het grondwaterpompstation ’t Klooster waar ca. 5 miljoen kuub water per jaar wordt onttrokken aan de bodem. De winning is sinds de jaren zestig actief en veroorzaakt in het gebied rondom de winning droogteschade aan o.a. landbouwgewassen. De AdviesCommissie Schade Grondwater van BIJ12 (ACSG) voert op verzoek van de provincie Gelderland onderzoek uit naar de schade aan landbouwgewassen als gevolg van de drinkwaterwinning.

Een belangrijke pijler onder de droogteschaderegeling is de actuele toestand van de bodem en grondwaterspiegeldiepte. Van het gebied rondom de winning zijn in het verleden (1974 en 1992) gedetailleerde bodemkaarten gemaakt en de verwachting is dat de bodemopbouw in dit zandgebied weinig of niet veranderd zal zijn. De grondwaterspiegeldiepte kan echter wel zijn veranderd. Met behulp van hydrologische modellen is de huidige grondwatersituatie in beeld gebracht. Om te beoordelen of deze modellen de situatie in het veld goed weergeven laat de ASCG waarnemingen in het veld uitvoeren, waarbij de huidige bodemopbouw en de grondwaterspiegeldiepte door veldbodemkundigen wordt beschreven. Daarnaast wordt in open boorgaten de grondwaterspiegeldiepte gemeten die gebruikt wordt om de gemiddeld kleinste grondwaterspiegeldiepte (GHG), de gemiddeld grootste grondwaterspiegeldiepte (GLG) en de grondwaterspiegeldiepte in het voorjaar (GVG) te berekenen (samen de GXG). Wij nemen de grondwaterspiegeldiepte die relevant is voor gewasgroei dus direct waar, terwijl bij hydrologische modellen een grondwaterstand t.o.v. NAP wordt berekend die met behulp van een digitaal hoogtemodel (AHN) moet worden omgerekend naar een grondwaterspiegeldiepte.

Aequator Groen + Ruimte heeft in de periode tussen november 2022 en juli 2023 samen met Wageningen Environmental Research (WENR) de gegevens in het veld verzameld om actualiteit van de gedetailleerde bodemkaart uit 1974 te toetsen en om de GXG op 105 locaties in het gebied te berekenen. De locaties waar de metingen zijn uitgevoerd zijn van te voren zorgvuldig uitgekozen, waarbij we rekening hebben gehouden met zogenoemde spreiding in de eigenschappenruimte, wat wil zeggen dat we rekening hebben gehouden met verschillen in de bodemopbouw, de oorspronkelijke grondwaterdynamiek en de verlaging van de grondwaterspiegel als gevolg van de grondwateronttrekking.

Deze maand leveren we de resultaten op aan onze opdrachtgever. Aan de bodem is niet veel veranderd. Er komen in het gebied alleen zandgronden voor die variëren in dikte van de humushoudende bovengrond; hier is sinds 1974 hoegenaamd niets aan veranderd. De GXG is echter dieper geworden.

We kunnen terugkijken op een mooie samenwerking met WENR en zien uit naar toekomstige projecten waarin we samen elkaar kunnen versterken en zo meer inzicht kunnen verschaffen in de actuele bodemkenmerken die zo belangrijk zijn om effecten in de waterhuishouding te kunnen beoordelen.

Lees hier het rapport.

Lees verder

Hoe brengen we de grond weer in conditie na de natte oogst van 2023?

We hebben een enorm nat najaar gehad wat veel oogstwerkzaamheden heeft bemoeilijkt. De oogst was vaak al laat, vanwege een nat voorjaar. Hierdoor zijn veel percelen niet onder ideale omstandigheden geoogst. Er zijn sporen gereden, er staan soms langdurig plassen water op het land en mogelijk is de bodem verdicht? Boeren vertellen over hun ervaringen en hoe zij hun grond in conditie houden en mogelijk weer opnieuw brengen. Everhard van Essen, bodemkundige, geeft handreikingen hoe de bodemstructuur hersteld kan worden:
• Eerst moet het water weg
• Goed kijken in de grond met de schop
• Geduld bewaren
• Diep wortelende (rust) gewassen inzetten
• Mechanisch verdichte lagen lostrekken

Wateroverlast op landbouwgrond

Gevolgen heftige regenval

Lees verder

‘Vergeet de boeren niet bij de aanleg van kabels en leidingen’

‘Vergeet de boeren niet bij de aanleg van kabels en leidingen’ Artikel Nieuwe Oogst 30-1-2024

Compensatie voor schade aan landbouwgrond na aanleg van kabels of leidingen? Een lastig verhaal. Schade is vaak moeilijk aan te tonen. Het maken van goede afspraken voor de aanleg is daarom erg belangrijk.
In dit artikel een toelichting van Matheijs Pleijter van Aequator Groen + Ruimte.
Aequator Groen + Ruimte is een onafhankelijk bureau dat advies en kennis levert. Thema’s als bodem, water, natuur en landbouw worden onderzocht. Bij de aanleg van kabels en leidingen krijgt de aannemer van de opdrachtgever vaak de verplichting om de gronden in oorspronkelijke staat terug te brengen. Aequator doet voorafgaand aan de werkzaamheden een nulmeting.

‘Het gaat dan bijvoorbeeld om de laagopbouw, de structuur van de bodem, de ontwateringstoestand, maar ook om de bemestingstoestand of bodemweerbaarheid. Als we inzicht hebben in de beginsituatie maken we een plan voor de uitvoering van de werkzaamheden om blijvende schade aan de bodem te voorkomen’, zegt Matheijs Pleijter, senior adviseur bij Aequator.

Effect op bodem
Na de werkzaamheden onderzoekt Aequator de effecten van de werkzaamheden op de bodem. Op basis van deze waarnemingen geeft het bureau advies over de beste manier om de gronden weer in hun oorspronkelijke staat te brengen. In het eerste jaar na de werkzaamheden kan het gaan om grondbewerkingen of extra bemestingen. Ook kan teeltadvies worden gegeven.

De metingen houden in dat Aequator met een grondboor het bodemprofiel uitboort en beschrijft. Aan de hand van het grondmonster wordt gekeken naar de bemestingstoestand en wordt bepaald of er bodemziektes aanwezig zijn in de grond.

Pleijter geeft aan dat zijn organisatie tegenwoordig meer vraag krijgt van agrariërs om toe te zien of de aannemer goed werk levert. ‘Vroeger kwam dat alleen van opdrachtgevers als TenneT, Gasunie en Liander. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor bodem en in de droge jaren is gebleken dat gronden die niet tiptop in orde zijn ook eerder verdrogen.’

Kijk voor het hele artikel op:

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/01/30/vergeet-de-boeren-niet-bij-de-aanleg-van-kabels-en-leidingen

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen + Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel Nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen + Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Data Sense

Aequator Groen + Ruimte produceert natuurlijk erg veel data zélf, uit veldwaarnemingen van bodem, water en vegetatie. Daarnaast gebruiken en analyseren we ook data van anderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens van grondanalyses, boorstaten, peilbuizen, weerstations en heel veel kaartmateriaal, dronebeelden andere remote sensing data. Die data verstandig, verantwoord en met respect voor privacy gebruiken en integreren: dat is Data Sense.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen + Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen + Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN + RUIMTE

Wij zijn op zoek naar een senior adviseur water Link