Bodem

De bodemopbouw bepaalt de gebruiksmogelijkheden van de grond voor zowel natuur als landbouw.

Landbouw

In gebiedsprojecten zoals uitvoeringsgerichte visies, landbouweffectrapportages, instrumentontwikkeling ten behoeve van landschap..

Natuur

De komende jaren ligt er in ons land nog een flinke natuuropgave. Behalve kwaliteitsverbetering van bestaande natuur..

Water

Voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied is een goede afstemming van de hydrologische wensen van de verschillende landgebruiksfuncties noodzakelijk.

Nieuws

Landgoed Huize Almelo, landschapsarchitect Pieter Veen en Aequator Groen & Ruimte winnen prijsvraag Brood en Spelen met nieuw concept Twents Precisielandgoed!

Precisie-landgoederen bieden de perfecte schaalniveaus om antwoorden te geven op de opgaven voor het landelijk gebied. Zij staan dicht bij het praktische beheer van bodem, water, natuur en landschap. Slim precisie-management maakt hen tot het ideale verdienmodel voor het oplossen van schaalproblemen, het sluiten van kring-lopen en het komen tot een duurzaam en leefbaar landelijk…

Lees verder

Projectplan landelijk protocol om verspreiding van Aziatische duizendknopen te voorkomen

De problematiek rondom Aziatische duizendknopen (waaronder Japanse duizendknoop) is zeer actueel. Deze invasieve exotische planten komen voorlopig niet op de EU-exotenverordening. Derhalve wordt voor deze soorten geen landelijk beheersplan opgesteld. Tegelijkertijd wordt de negatieve impact van deze soorten momenteel breed erkend. Diverse partijen, waaronder gemeenten, waterschappen en provincies zijn bezig met bestrijdingspilots en het opstellen…

Lees verder

Monitoringsplan PAS procesindicatoren drie Natura 2000-gebieden Noord-Brabant

PAS In Nederland zijn 118 van de 160 Natura 2000-gebieden gevoelig voor stikstofdepositie veroorzaakt door industrie, verkeer en landbouw. Vanwege negatieve effecten van stikstofdepositie op de doelstellingen van de Natura 2000-gebieden liep vóór 2015 de vergunningverlening voor economische activiteiten vast. In dit kader is in juli 2015 de Programmatische Aanpak Stikstof ingevoerd. Hierin worden bronmaatregelen…

Lees verder

Eerste peilbuizen bij Breebaartpolder geplaatst in opdracht van Het Groninger Landschap

De monitoring in de Johannes Kerkhovenpolder bij Termunten is volgens LTO Noord een goed voorbeeld van hoe landbouwbelangen worden geborgd bij zoet-zoutovergangen. Het Groninger Landschap trekt hierin samen op met boeren. Dinsdag is de eerste peilbuis geplaatst op een akkerbouwperceel. Zie volledige artikel in De Nieuwe Oogst. 20180407 – Artikel De Nieuwe Oogst – Breebaartpolder

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Sensing

Aequator Sensing is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op het daadwerkelijk nuttig maken van data-lagen voor ondernemer of beheerder. Big data is ‘hot’ maar te veel zien wij zinloos zoeken in onbetrouwbare gegevensbronnen.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets