Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

  • Water

Kringlooplandbouw is meer dan bovengronds mest moeten uitrijden. Koeien begraven toch ook niet hun eigen mest?

Een deel van de leden van koepel van agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden is ‘kringloopboer’ en wil niets liever dan bovengronds mest uitrijden. Zij hebben aan de wieg gestaan van het ontwikkelen van de kringloopwijzer, die inzichtelijk maakt hoe op een zo efficiënt mogelijke manier kan worden omgegaan met nutriënten. Persbericht Boerderij 27 februari 2015opinie […]

Betere waterhuishouding is maatwerk

  De maatregelen voor het project Landbouw op Peil hebben geleid tot een betere waterhuishouding op perceels- en bedrijfsniveau bij de deelnemende boeren. De resultaten van Landbouw op Peil staan in het boek ‘Optimalisatie bodem en water’, dat tijdens het congres werd gepresenteerd. NwOogst050414LOP Bericht Nieuwe Oogst 5 april 2014  

Quickscan voor bodem en water

Bodem – en watermaatregelen worden steeds belangrijker voor een duurzame bedrijfsvoering. Dit staat centraal in het project ‘Toekomstgericht boeren met bodem en water in het Vechtdal’. Zie bijgaand artikel uit Nieuwe Oogst 4 april 2014 door Ida Hylkema en met foto van Arjan En Gerwin Veurink en Everhard van Essen gemaakt door Ida Hylkema Artikel […]

Natuurpotenties

Aequator Groen & Ruimte heeft ervaring met het opstellen van natuurpotentie-onderzoeken, waarin onderzocht wordt welke natuurdoelen op welke locaties haalbaar zijn en welke inrichtingsmaatregelen daarvoor nodig zijn. Op basis van gedetailleerde veld-informatie over bodemopbouw, bodemchemie en het grondwater worden praktische adviezen gegeven over de te behalen natuurwaarden, zo nodig voorzien van aanbevelingen om effecten op […]

Groeneblauwe diensten

Groenblauwe diensten zijn diensten die boeren of particulieren op vrijwillige basis verrichten voor natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie, maar ook waterbeheer. Groene diensten zijn gericht op natuurbeheer en blauwe diensten op waterbeheer. Aequator Groen & Ruimte is een voorloper op het gebied van het implementeren van groene en blauwe diensten en helpt u hiermee graag verder.

 
 
Bodem

Bodem

De bodemopbouw bepaalt de gebruiksmogelijkheden van de grond voor zowel natuur als landbouw. Beperkingen kunnen veroorzaakt worden door..
Lees verder..

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

In gebiedsprojecten zoals uitvoeringsgerichte visies, landbouweffectrapportages, instrumentontwikkeling ten behoeve van landschap..
Lees verder..

Natuur

Natuur

Natuur is niet los verkrijgbaar. Allemaal vinden we dat natuurbehoud en ontwikkeling belangrijk zijn, want we genieten graag van de natuur.
Lees verder..

Water

Water

Voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied is een goede afstemming van de hydrologische wensen van de verschillende landgebruiksfuncties noodzakelijk.
Lees verder..