Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

  • Water

Natuurpotenties

Aequator Groen & Ruimte heeft ervaring met het opstellen van natuurpotentie-onderzoeken, waarin onderzocht wordt welke natuurdoelen op welke locaties haalbaar zijn en welke inrichtingsmaatregelen daarvoor nodig zijn. Op basis van gedetailleerde veld-informatie over bodemopbouw, bodemchemie en het grondwater worden praktische adviezen gegeven over de te behalen natuurwaarden, zo nodig voorzien van aanbevelingen om effecten op […]

Groeneblauwe diensten

Groenblauwe diensten zijn diensten die boeren of particulieren op vrijwillige basis verrichten voor natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie, maar ook waterbeheer. Groene diensten zijn gericht op natuurbeheer en blauwe diensten op waterbeheer. Aequator Groen & Ruimte is een voorloper op het gebied van het implementeren van groene en blauwe diensten en helpt u hiermee graag verder.

Lezingen over duurzaam bodembeheer en kringlooplandbouw in de praktijk

De kwaliteit van de bodem komt de laatste decennia onder druk te staan. Oorzaken zijn onder andere het gebruik van zware machines, een te laag organisch stofgehalte en aanvoer van organisch materiaal, of het ontbreken van gezond bodemleven. Aequator Groen & Ruimte deelt kennis over onderwerpen als duurzaam bodembeheer en kringlooplandbouw in de praktijk op […]

Waterhouderij

De Waterhouderij is een grensverleggend, vernieuwend concept waarmee water en agrarische productie elkaar in een nieuw ruimtebeslag kunnen vinden. De Waterhouderij is gericht op het tijdelijk bufferen van zoetwater in tijden van overschot (bijvoorbeeld in ondergrondse kreekruggen) en het vervolgens distribueren als er een tekort is. Als u interesse heeft in dit concept, neem dan contact […]

Bedrijfswaterplan

Veranderingen in weersomstandigheden vragen meer van de waterhuishouding op uw bedrijf. Water goed afvoeren bij extreme neerslag en tegelijkertijd mogelijkheden creëren om water vast te houden voor droge periodes voorkomt gewasschade en gaat dalende opbrengsten tegen. Om de waterhuishouding op uw bedrijf te optimaliseren kan Aequator Groen & Ruimte een bedrijfswaterplan voor u opstellen met […]

 
 
Bodem

Bodem

De bodemopbouw bepaalt de gebruiksmogelijkheden van de grond voor zowel natuur als landbouw. Beperkingen kunnen veroorzaakt worden door..
Lees verder..

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

In gebiedsprojecten zoals uitvoeringsgerichte visies, landbouweffectrapportages, instrumentontwikkeling ten behoeve van landschap..
Lees verder..

Natuur

Natuur

Natuur is niet los verkrijgbaar. Allemaal vinden we dat natuurbehoud en ontwikkeling belangrijk zijn, want we genieten graag van de natuur.
Lees verder..

Water

Water

Voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied is een goede afstemming van de hydrologische wensen van de verschillende landgebruiksfuncties noodzakelijk.
Lees verder..