Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

  • Water

Ontzilting; een oplossing voor verzilting in de vollegronds landbouw?

Daniel van de Craats (Aequator Groen & Ruimte, Wageningen UR), Melle Nikkels (Aequator Groen & Ruimte, Wageningen UR, University of Tasmania), Lodewijk Stuyt (Alterra Wageningen UR) De huidige manier van omgaan met verzilting in Nederland kan in de toekomst steeds vaker problemen opleveren, onder andere voor beregening in zoutgevoelige teelten. Er wordt daarom nu al […]

Klimaatbestendig boeren loont

Voor boeren op de hoge zandgronden in het oosten van Nederland loont het om bodem- en hydrologische maatregelen te nemen. Dat blijkt uit de eindevaluatie van het project ‘Landbouw op Peil’. In het project ‘Landbouw op Peil’ gingen vijftien boeren op zoek naar oplossingen om op hun bedrijf beter in te spelen op extreme droogte, […]

Vijf jaar Landbouw op Peil

Klimaatverandering brengt uitdagingen met zich mee voor een rendabele bedrijfsvoering voor agrarische ondernemers. Het loont agrariërs daarbij om op de lokale situatie afgestemde maatregelen te nemen, rekening houdend met een toenemende kans op extreme regenval en extreme droogte. Dit is een belangrijke conclusie die naar voren komt uit onderzoek dat Aequator Groen & Ruimte, Livestock […]

Een modelstudie i.s.m. De Bakelse Stroom en Deltares naar zgn. knikpunten voor de natuur en de landbouw; Wat is de invloed van toenemende beregening op het watersysteem?

Tagged With:

Hoe robuust is ons hydrologisch systeem? Modelmatige verkenning van hydrologische effecten van klimaatverandering en toenemende grondwateronttrekking op het grondwatersysteem in 2050. Jan van Bakel, Joachim Huinink,Wim Werkman Zie de link over de resultaten van de studie voor ZON, artikel: http://www.nhv.nu/stromingen/van-bakel-ea-hoe-robuust-is-ons-hydrologisch-systeem-1-artikel  

 
 
Bodem

Bodem

De bodemopbouw bepaalt de gebruiksmogelijkheden van de grond voor zowel natuur als landbouw. Beperkingen kunnen veroorzaakt worden door..
Lees verder..

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

In gebiedsprojecten zoals uitvoeringsgerichte visies, landbouweffectrapportages, instrumentontwikkeling ten behoeve van landschap..
Lees verder..

Natuur

Natuur

Natuur is niet los verkrijgbaar. Allemaal vinden we dat natuurbehoud en ontwikkeling belangrijk zijn, want we genieten graag van de natuur.
Lees verder..

Water

Water

Voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied is een goede afstemming van de hydrologische wensen van de verschillende landgebruiksfuncties noodzakelijk.
Lees verder..