Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

  • Water

Bedrijfswateradvies levert boer handvat om klimaatgevolgen in te dammen

Joan Beernink in het Gelderse Beltrum liet een bedrijfwateradvies opstellen om zijn bedrijf klimaatbestendiger te maken. ‘De maatregelen die daaruit volgden leverden ons veel op’. In het project Landbouw op Peil is onderzocht welke maatregelen het beste werken om de schadelijke effecten van toenemende verdroging of vernatting tegen te gaan. Wilt u meer informatie dan […]

Verkenning van de effecten van toenemende beregening uit grondwater als gevolg van klimaatverandering en uitbreiding beregenings-areaal en mogelijke compenserende maatregelen in Oost-Nederland

Samenvattende conclusie Doelstelling: Inzichtelijk maken van eventuele verwachte structurele effecten van de maatregel beregening op het grondwatersysteem in een toekomstige situatie bij een klimaatscenario W+.  Aan de hand van de verwachte klimaateffecten is het aannemelijk dat de huidige beregeningsbehoefte groeit. De effecten van waterbesparende maatregelen (precisie-beregening, pivot, druppelirrigatie enz.) op het grondwatersysteem zijn beperkt (5-10%). […]

Waterconservering door peilgestuurde drainage in Zeeland, artikel H2O 25 juni 2015

Tagged With: ,

Hendrik Staarink (WUR, thans Aequator Groen & Ruimte), Peter Schipper (WUR-Alterra), André van de Straat (provincie Zeeland), Pim Dik (Grontmij) Met peilgestuurde drainage kunnen agrariërs zelf het ideale ontwateringsniveau van de buisdrainage regelen. Dat is voor hen gunstig, want daarmee kunnen ze inspelen op de weersomstandigheden. Peilgestuurde drainage is enkele jaren geleden vooral van de […]

Zorg om bodem breed gedeeld

RIDLV-rapport ‘Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming’ spreekt zorg uit over Flevolandse bodemkwaliteit. Specialisten geven hun visie. De conclusies over de zorgwekkende toestand van de Flevolandse bodem hebben veel losgemaakt. Vrij breed wordt erkend dat de bodemkwaliteit terugloopt. Maar over de mate waarin en wat de oorzaken zijn, is er discussie. De Wetenschappelijke Raad voor Integrale […]

 
 
Bodem

Bodem

De bodemopbouw bepaalt de gebruiksmogelijkheden van de grond voor zowel natuur als landbouw. Beperkingen kunnen veroorzaakt worden door..
Lees verder..

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

In gebiedsprojecten zoals uitvoeringsgerichte visies, landbouweffectrapportages, instrumentontwikkeling ten behoeve van landschap..
Lees verder..

Natuur

Natuur

Natuur is niet los verkrijgbaar. Allemaal vinden we dat natuurbehoud en ontwikkeling belangrijk zijn, want we genieten graag van de natuur.
Lees verder..

Water

Water

Voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied is een goede afstemming van de hydrologische wensen van de verschillende landgebruiksfuncties noodzakelijk.
Lees verder..