Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Tijd voor een gebiedsbenadering vanuit een gezonde bodem

Duurzame initiatieven op lokaal niveau, met de bedrijfsvoering en nieuwe verdienmodellen voor boerenbedrijven als focus, zijn vaak niet levensvatbaar en leiden er vaak niet toe dat alle functies van het bodem- en watersysteem op een volhoudbare en gezonde manier worden ontwikkeld. Het programma ‘Verrijkende Landbouw’ probeert een vernieuwende gebiedsbenadering te ontwikkelen en systeemveranderingen te agenderen,…

Lees verder

Samenwerking loonwerker en veehouder voor een gezondere bodem

Bodemverdichting is een serieus gespreksonderwerp tussen loonwerkers en veehouders. De laatste vijf jaren drukken kostprijs en marge minder een stempel op de discussie. Loonwerker Jan-Roelof Betten van De Samenwerking uit Elsloo en melkveehouder Wilfred Brouwer uit Nijeberkoop merken dat er nog een wereld te winnen is. Samen participeren zij in het DAW-project Bodemverdichting Friesland. “De…

Lees verder

Iepziektebestrijding door Iepenwacht

Iepziekte in Fryslân beheersbaar. Alleen met samenwerking lukt het om uitval te reduceren en bomen te behouden Gauke Dam is sinds 2007 projectleider bij de Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF). De Iepenwacht en zijn aanpak zijn al redelijk bekend; Dam krijgt regelmatig aanvragen vanuit het hele land om hierover te vertellen. Dit jaar bestaat de Iepenwacht…

Lees verder

Keileem stoort afwatering

Boeren willen in het voorjaar zo snel mogelijk het land op. Een middag eind augustus 2020 op grasland in Nijega over de do’s en don’ts bij nattigheid. De voor- en nadelen van spitten, de gevolgen van zware machines, hulp van kruiden. Zie artikel Veldpost 28 augustus 2020. https://www.veld-post.nl/artikel/362839-spitten-voor-waterdoorlaatbaarheid/#&gid=null&pid=1

Lees verder

Boeren experimenteren met maatregelen voor meer natuurwaarde

Welke maatregelen op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit kunnen boeren uitvoeren zodat die passen binnen hun bedrijfsvoering en tegelijk een bijdrage leveren aan vergroening van het landschap? Een groep Friese en Groninger agrariërs gaat op zoek naar antwoorden en doet daarom mee aan de gezamenlijke praktijkpilot ‘Hoe? Zo!’ van de agrarische collectieven Noardlike…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Sensing

Aequator Sensing is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op het daadwerkelijk nuttig maken van data-lagen voor ondernemer of beheerder. Big data is ‘hot’ maar te veel zien wij zinloos zoeken in onbetrouwbare gegevensbronnen.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets