Bodem

Duurzaam gebruik van de bodem is essentieel voor een productieve en duurzame landbouw en behoud en herstel van natuurwaarden. Wij helpen de gebruiksmogelijkheden te beoordelen en adviseren op maat over bodemverbetering.

Landbouw

De transitie van het landelijk gebied is een langdurig en complex proces waarbij expertise nodig is en veel stakeholders betrokken zijn. Wij vervullen de brugfunctie tussen landbouwpraktijk, -beleid en onderzoek en implementatie van innovaties.

Natuur

De komende jaren heeft Nederland een flinke uitdaging in het vinden van een goede balans tussen en integreren van de verschillende gebruiksvormen van het land. Met onze kennis en ervaring helpen we u deze uitdaging aan te gaan.

Water

De kwantiteit en kwaliteit van water staan lokaal soms onder druk. Kennis van agro-hydrologie helpt bij het optimaliseren van landbouw en/of het behalen van natuurdoelen. Wij delen onze kennis en ervaring graag.

Nieuws

Vacature Senior adviseur water bij Aequator Groen + Ruimte

Voor het team Water bij Aequator zijn wij op zoek naar een senior adviseur water. Iemand met een passie voor kennisontwikkeling en innovatie en met de vaardigheden om dit te vertalen naar jouw specialisme: agrarisch waterbeheer. Ben jij innovatief, ondernemend, deskundig en wil jij ook bijdragen aan een toekomstbestendig buitengebied? Dan is deze functie iets voor jou!

https://www.aequator.nl/werken-bij/

Lees verder

Eerste ervaringen klei-in-zand

Klimaatverandering veroorzaakt lange periodes van droogte of juist overvloedige regenval. Agrariërs met akkers op zandgrond hebben daar veel last van. Het gebruik van vruchtbare klei kan in zo’n geval helpen. Kleigrond vergroot de vochtbeschikbaarheid van een zandbodem, waardoor deze beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Klei kan zandgrond ook vruchtbaarder maken. Met het project LIFE CO2SAND heeft de provincie Gelderland samen met Rijkswaterstaat het aanbod van klei én de vraag ernaar samengebracht en gestimuleerd. Na 1 jaar zijn de ervaringen van agrariërs opgemaakt. De agrariërs geven aan nog weinig effecten te hebben ondervonden van de behandeling, vooral omdat de klei er pas 1 groeiseizoen in zit. De effecten zijn op zo’n korte termijn nog niet merkbaar, maar ze verwachten allemaal op lange termijn voordeel te hebben en zien de behandeling vooral als een investering in de toekomst. Vrijwel alle deelnemers aan klei-in-zand geven aan meer percelen te willen met klei-in-zand. Aandachtspunten zijn er ook: de kwaliteit van de klei, en de manier van het verwerken van de klei noemen de deelnemers het vaakst.

link

Lees verder

Grondbezitters in de Achterhoek zijn voor het vierde achtereenvolgende jaar samen met het waterschap bezig water vast te houden

Grondbezitters in de Achterhoek zijn voor het vierde achtereenvolgende jaar samen met het waterschap bezig water vast te houden. Aequator Groen + Ruimte heeft praktische kennis op het gebied van bodem, water en landgebruik. Met die kennis gaan wij samen met het waterschap de boer op om in gesprek te geraken met grondbezitters over de mogelijkheden om maatregelen te nemen om water vast te houden. Het programma Elke Druppel De Grond In is erop gericht meer handelsperspectief te bieden in perioden van droogte.

 

Lees hier het jaarverslag van het programma.

Lees verder

Praktisch leren in Winterswijk

In juli 2023 was er een bijeenkomst op landgoed Velhorst met de studiegroep die is gevormd binnen project Bodemmaatregelen Winterswijk (onderdeel van Actieplan NIL Gelderland). Dit project wordt begeleid door WCL Winterswijk, Aequator Groen + Ruimte en Groeikracht. 13 agrariërs komen bijeen, leren samen in de praktijk.

In het najaar van 2023 zijn we bij een van de deelnemers een wintergraanproef gestart, met verschillende granen en behandelingen.

In het najaar 2023 zijn er bij 6 deelnemers waterscans uitgevoerd, waarbij gekeken is naar bodem- en wateromstandigheden op de bedrijven. Dit levert heel veel inzicht op en ideeën om mee aan de slag te gaan. Volgende stap in het project is dit verder uit te werken in een plan per deelnemer.

Begin 2024 ronden we een haalbaarheidsstudie af naar een toeslag (vergoeding) voor kleinschalig landschap in Winterswijk. Hiervoor is ook een enquête uitgezet onder agrariërs in Winterswijk om inzicht te krijgen hoe hiernaar gekeken wordt. Effecten van kleinschalig landschap zijn uitgewerkt zowel op maatschappelijke doelen als biodiversiteit en klimaat als op agrarische bedrijfsvoering.

Lees verder

Komende vijf jaar doen we in een breed consortium onderzoek naar het opschalen van private en collectieve waterberging voor robuuste landbouwsystemen (UPWAS): Potenties, mogelijkheden en uitdagingen.

Ons gezamenlijke onderzoeksvoorstel is goedgekeurd door NWO. https://www.nwo.nl/nieuws/vier-honoreringen-binnen-kic-call-klimaatrobuuste-productiesystemen-en-waterbeheer
Komende vijf jaar doen we in een breed consortium onderzoek naar het opschalen van private en collectieve waterberging voor robuuste landbouwsystemen (UPWAS): Potenties, mogelijkheden en uitdagingen.

Het doel is om in een consortium van beleidsmakers, onderzoekers en grondgebruikers samen inzichten en methodologieën te ontwikkelen die boeren, waterschappen, provincies en andere betrokken partijen ondersteunen met het opschalen van private en collectieve wateropslag voor robuustere landbouwsystemen. Dit gebeurt door participatieve co-ontwikkeling van kennis, modellen en discussies in ‘living labs’ in Zeeland, de Achterhoek en Twente. Het project brengt landbouwkundige, hydrologische, juridische en beleidsmatige kennis en inzichten op een innovatieve manier samen met die van de dagelijkse praktijk in het veld. De modellen, kennis en methodologieën worden breed toepasbaar gemaakt. Binnenkort komen de eerste vacatures voor PhD-kandidaten online. Wij zullen één van de PhD’s co-hosten (in samenwerking met VU Amsterdam of Wageningen University)). Wordt vervolgd!

Het consortium bestaat uit: Wageningen University, Utrecht University, VU Amsterdam, Van Hall Larenstein UAS, Aequator Groen & Ruimte en Houthoff B.V., de Waterschappen Scheldestromen, Vechtstromen and Rijn&IJssel, Provincie Zeeland en Gelderland, I&W en boerensamenwerkingsverbanden VALA, de Waterhouderij Walcheren, Mineral Valley Twente, de Marke.

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen + Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel Nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen + Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Data Sense

Aequator Groen + Ruimte produceert natuurlijk erg veel data zélf, uit veldwaarnemingen van bodem, water en vegetatie. Daarnaast gebruiken en analyseren we ook data van anderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens van grondanalyses, boorstaten, peilbuizen, weerstations en heel veel kaartmateriaal, dronebeelden andere remote sensing data. Die data verstandig, verantwoord en met respect voor privacy gebruiken en integreren: dat is Data Sense.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen + Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen + Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.