Aequator Groen & Ruimte bv • Postbus 1171 3840 BD Harderwijk • T 088-426 2422 • aequator@aequator.nl

Vijf jaar Landbouw op Peil

Klimaatverandering brengt uitdagingen met zich mee voor een rendabele bedrijfsvoering voor agrarische ondernemers. Het loont agrariërs daarbij om op de lokale situatie afgestemde maatregelen te nemen, rekening houdend met een toenemende kans op extreme regenval en extreme droogte. Dit is een belangrijke conclusie die naar voren komt uit onderzoek dat Aequator Groen & Ruimte, Livestock […]

Een modelstudie i.s.m. De Bakelse Stroom en Deltares naar zgn. knikpunten voor de natuur en de landbouw; Wat is de invloed van toenemende beregening op het watersysteem?

Tagged With:

Hoe robuust is ons hydrologisch systeem? Modelmatige verkenning van hydrologische effecten van klimaatverandering en toenemende grondwateronttrekking op het grondwatersysteem in 2050. Jan van Bakel, Joachim Huinink,Wim Werkman Zie de link over de resultaten van de studie voor ZON, artikel: http://www.nhv.nu/stromingen/van-bakel-ea-hoe-robuust-is-ons-hydrologisch-systeem-1-artikel  

Jaar van de bodem: hoe verder?

Deze korte discussiebijeenkomst werd georganiseerd door Aequator Groen & Ruimte en het ministerie van Economische Zaken en voorgezeten door Henk Riphagen. Met bodemkenners uit allerlei geledingen (zie bijlage voor deelnemers) en met de bagage van het slotevent van het Jaar van de Bodem-Terragenda, werd er gesproken over een bodembewuste toekomst. Everhard van Essen (Aequator Groen […]

Verkenning van de effecten van toenemende beregening uit grondwater als gevolg van klimaatverandering en uitbreiding beregenings-areaal en mogelijke compenserende maatregelen in Oost-Nederland

Samenvattende conclusie Doelstelling: Inzichtelijk maken van eventuele verwachte structurele effecten van de maatregel beregening op het grondwatersysteem in een toekomstige situatie bij een klimaatscenario W+.  Aan de hand van de verwachte klimaateffecten is het aannemelijk dat de huidige beregeningsbehoefte groeit. De effecten van waterbesparende maatregelen (precisie-beregening, pivot, druppelirrigatie enz.) op het grondwatersysteem zijn beperkt (5-10%). […]