Bodem

De bodemopbouw bepaalt de gebruiksmogelijkheden van de grond voor zowel natuur als landbouw.

Landbouw

In gebiedsprojecten zoals uitvoeringsgerichte visies, landbouweffectrapportages, instrumentontwikkeling ten behoeve van landschap..

Natuur

De komende jaren ligt er in ons land nog een flinke natuuropgave. Behalve kwaliteitsverbetering van bestaande natuur..

Water

Voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied is een goede afstemming van de hydrologische wensen van de verschillende landgebruiksfuncties noodzakelijk.

Nieuws

Optimalisatie van agrarisch natuurbeheer

ANLb Per 1 januari 2016 is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd. Sindsdien wordt het agrarisch natuur- en landschapsbeheer gebiedsgericht uitgevoerd door de agrarische collectieven. De veertig collectieven hebben de koepelorganisatie BoerenNatuur opgericht die hen onder andere ondersteunt en faciliteert in de uitvoering van het ANLb. Aequator Groen & Ruimte is bij de ontwikkeling…

Lees verder

Boeren zoeken naar alternatieve maisteelt

Lichtere grondbewerking leidt niet tot opbrengstverschil mais in Fries veenweidegebied Boeren zoeken naar alternatieve maisteelt Met lichte grondbewerking kan evenveel mais van een hectare worden gehaald als met diepere grondbewerking in het Friese veenweidegebied. Dat is de eerste voorzichtige conclusie na een jaar uit de demonstratie van maisteelt op veen in Aldeboarn, uitgevoerd door Wageningen…

Lees verder

Gras zaaien onder maïs

In het kader van Grondig boeren voor water is er geëxperimenteerd met gras zaai onder maïs. In samenwerking onder andere LTO Noord, provincie Drenthe en Wageningen Universiteit is gekeken in hoeverre de grasopkomst vooruit gaat wanneer deze wordt gezaaid wanneer de maïs knie hoog staat in plaats van na de oogst van de maïs. Filmpje…

Lees verder

Visuele bodemevaluatie

Visuele bodembeoordeling is een snelle en makkelijke manier om de bodemkwaliteit ter plaatse te kunnen beoordelen. Het gaat hierbij o.a. om beoordeling van de bodemstructuur, beworteling, wormen, grasbedekking en bodemverdichting. Dit onderzoek heeft gekeken in welke mate de veldobservaties van deze variabelen reproduceerbaar zijn en of er verbanden zijn te leggen tussen de veldobservaties en…

Lees verder

Kunnen wij u helpen?

  • Aequator Groen & Ruimte is een kennisbedrijf met specialisten
    op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling, actief in heel nederland.
  • Wij delen kennis, wij inspireren en vertellen de echte verhalen over het land.
  • Aequator Groen & Ruimte onderzoekt, adviseert, innoveert en mobiliseert
    op het gebied van bodem, water, natuur en landbouw.

En verder

Aequator Sensing

Aequator Sensing is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op het daadwerkelijk nuttig maken van data-lagen voor ondernemer of beheerder. Big data is ‘hot’ maar te veel zien wij zinloos zoeken in onbetrouwbare gegevensbronnen.

Aequator Onderzoek

Aequator Onderzoek is een activiteit van Aequator Groen & Ruimte, gericht op praktijkgericht onderzoek in het buitengebied. De aspecten bodem- en waterbeheer, landgebruik en het gebiedsproces spelen daarin centrale rollen, in uiteraard wisselende samenstellingen.

Aequator Academie

Met de Aequator Academie geeft Aequator Groen & Ruimte invulling aan haar ambitie om als kennisbedrijf en intermediair op het vlak van bodem, water, natuur, landbouw en gebiedsontwikkeling cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aan te bieden aan onze klanten.

WERKEN BIJ AEQUATOR GROEN & RUIMTE

Denk jij dat je van toegevoegde waarde kan zijn voor Aequator Groen & Ruimte?

Heb je kennis van de landbouw, een goed verhaal te vertellen -c.q. ervaring- op het vlak van beleidsimplementatie in het landelijk gebied ten aanzien van bodem, water, natuur en landschap? Mits je zeer goede resultaten op een universiteit hebt behaald, zijn open sollicitaties van harte welkom.

Tweets